Förhistorisk boplats och historisk husgrund inom Vallby bytomt

Ramström, A. 2021. Förhistorisk boplats och historisk husgrund inom Vallby bytomt. Arkeologisk utredning etapp 2. L2013:8071, L2021:1241, L2021:1328, Rimbo-Vallby 5:91 m.fl., Norrtälje kommun, Uppland. Arkeologgruppen AB rapport 2021:04.

År 2020 genomförde Arkeologgruppen AB en arkeologisk utredning etapp 2 inom fastigheten Rimbo-Vallby 5:91 med flera. Utredningsområdet som uppgick till cirka 5,7 hektar var beläget inom den historiska bytomten för Vallby, L2013:8071, öster om och i direkt anslutning till tätorten Rimbo. Utredningsgrävningen kom att koncentrera sig till en yta söder om Vallby gårdsväg. Inom ytan drogs 35 sökschakt som var mellan 4–25 meter långa och 1,5 meter breda med ett djup av 0,3–0,5 meter. I den östra delen av området hittades lämningar efter en förhistorisk boplats, L2021:1328, i form av kokgropar, härdar och ett skärvstenslager. Kokgroparna och härdarna återfanns i ett område med storblockig morän på undersökningsområdets högst belägna parti medan skärvstenslagret återfanns i en svag norrsluttning mot Vallby gårdsväg. I den nordöstra och sydöstra delen av utredningsområdet hittades ett antal stolphål. Dessa återfanns på lägre liggande partier i söder och norr som tidigare nyttjats som jordbruksmark. Då markerna även nyttjats som hagmarker går det inte att utesluta att stolphålen kan höra till en hägnad från historisk tid, men det kan också röra sig om förhistoriska huslämningar. I den östra delen, på gränsen till den förhistoriska boplatsen, hittades på ett djup av 0,4–0,5 meter en husgrund, L2021:1241. Syllstenarna var mellan 0,4–0,6 meter stora, kanthuggna och lagda med den släta sidan utåt. De låg under ett påfört lager grus och sand blandat med rivningsmaterial som avloppsrör och tegelstenar. Utifrån det upptagna schaktet går det inte att avgöra om husgrunden härrör från Vallby bytomt eller om den på något sätt hänger samman med det stall som tidigare stått på platsen och som revs i närtid.