Förhistoriska boplatslämningar vid Ärja

Ohlsson, R. 2024. Förhistoriska boplatslämningar vid Ärja. L2022:1938, L2022:1939, L2024:509 och L2024:511, Biholm 3:3 och Stora Sundby 4:3, Åker socken, Strängnäs kommun, Södermanlands län, Södermanland. Arkeologisk utredning etapp 2. Arkeologgruppen AB rapport 2024:10

Under hösten 2023 utförde Arkeologgruppen en arkeologisk utredning i form av utredningsgrävning inom fastigheterna Biholm 3:3 och Stora Sundby 4:3 i Strängnäs kommun, Södermanlands län. Utredningsområdet var uppdelat i två områden: Område 1 i norr och Område 2 i söder. I Område 1 påträffades en kokgrop som registrerades som fornlämning, boplatslämning övrigt L2024:509 i Kulturmiljöregistret (nedan benämnt som KMR) och fyra härdar som registrerades som fornlämning, boplatsområde L2024:511. Utöver dessa lämningar beskrevs två röjningsrösen (L2022:1938) samt ett område med röjningsrösen och kilad sten (L2022:1939), varav ett röjningsröse undersöktes. Rösena hade modern karaktär och tolkades härröra från historisk- eller modern tid, varav de inom L2022:1939 kan ha uppkommit i samband med uppförandet av kraftledningsstolparna.