Gång- och cykelväg invid gravfältet Hörnåkersvägen

Ekman, T. & Ramström, A. 2022. Gång- och cykelväg invid gravfältet Hörnåkersvägen. L2014:95, Tibble 8:16, Täby socken, Täby kommun, Uppland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2022:30.

Under våren 2022 genomförde Arkeologgruppen AB en schaktningsövervakning invid grav- och boplatsområdet L2014:95 i Täby socken och kommun, Uppland. Schaktet var 71×18 meter stort och 0,4 meter djupt. Inget av arkeologiskt intresse framkom i schaktet. Schaktet grävdes ner till steril nivå och därefter grävdes schaktet djupare utan arkeologisk kontroll.