Getingmidjan

Getingmidjan och Munkbrohamnen – Riddarholmen

Ekman, T. 2020. Getingmidjan och Munkbrohamnen – Riddarholmen. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L2015:7789 (RAÄ Stockholm 103:1), Gråmunkeholmen 3 m.fl., Stockholms stad, Uppland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:51.

Projektet Getingmidjan innebär en under flera år pågående upprustning och ombyggnad av befintlig järnväg mellan Södermalm och Stockholms Central. En del av projektet är en ombyggnad vid Munkbrohamnen. En central del berör passagen vid Riddarholmen. Då arbetsområdet som helhet ingår i registrerad fornlämning, L2015:7789, lika med Stockholms stadslager, har Arkeologgruppen AB på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län utfört schaktningsövervakning på flera platser inom arbetsområdet. Redovisningen i rapporten följer den indelning i sex mindre arbetsområden som förekom inom projektet. Schaktningsövervakningen kunde klarlägga att inga orörda lager eller konstruktioner berördes av arbetena. Däremot fanns rikliga spår av tidigare markarbeten, framförallt från 1950-talet. Vid Munkbrohamnen gällde uppdraget schaktningsövervakning i samband med borrprover på nio provtagningsplatser för geoteknisk undersökning. Proverna togs ned till bedömd bottennivå, cirka 25 meters djup. I proverna återfanns spridda fynd av yngre rödgods, glas, porslin och trärester. Samtliga fynd bedöms ha kommit till platsen vid successiva dumpningar och utfyllningar som skett främst under 1800-talet samt i modern tid. Rapporten redovisar sannolika nivåer för ursprunglig bottennivå vid respektive provtagningsplats. Rapporten ger även en redovisning av sammansättningen på de omfattande fyllnadsmassor som byggt upp det nuvarande kajområdet.