Gillberga

Gillberga 9:1

Bergold, H. 2020. Gillberga 9:1. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning intill L1985:3410, Eskilstuna kommun, Södermanland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:39.

Längs den lokala byvägen mot Tiggeby grävdes ett cirka 140 meter långt och 0,6–0,7 meter brett schakt. Djupet var cirka 0,6–0,7 meter. Arbetet föranleddes av nedläggning av en ny elkabel i området för Tiggeby, Skricksta och Gillberga strax utanför Eskilstuna. Schaktet skulle dras invid fornlämning L1985:3410, Eskilstuna kommun och behövde därför övervakas. Det var uppdelat i två sektioner, med den huvudsakliga sträckningen längs byvägens västra kant, cirka 110 meter, varefter schaktet vek av 90 grader mot söder. De stratigrafiska iakttagelserna visade i huvudsak naturliga lager. Överst fanns grästorv och ett tunt jordskikt följt av sand eller grus med silt eller berg i botten. Inget av arkeologiskt intresse noterades.