Grosvads camping

Larsson, S. 2021. Grosvads camping. L2021:1359, Grosvad 1:3, Risinge socken, Finspångs kommun, Östergötland. Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte. Arkeologgruppen AB rapport 2021:51.

Arkeologgruppen AB har genomfört en arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte gällande fornlämningen L2021:1359. Lämningen utgörs av ett grav- och boplatsområde som består av härdar och en flatmarksgrav. Två av härdarna är daterade till romersk järnålder/folkvandringstid.

Vid sökschaktsgrävningen påträffades två stenpackningar, en kokgrop och en stenrad. Alla anläggningar framkom direkt söder om den befintliga lämningen vars geometri har justerats i Kulturmiljöregistret (KMR).

I samråd med Länsstyrelsen kom förundersökningsområdet att justeras vilket resulterat i att den sydöstra delen av lämningen inte är avgränsad. Syftet blev istället att avsätta en så stor yta som möjligt för byggnation.