Grundstenar vid Järle kvarn

Balknäs, N. 2023. Grundstenar vid Järle kvarn. Kvarn L1979:1538, såg L1980:2481, Järle 1:25, Nora socken och kommun, Örebro län, Västmanland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2023:10.

Arkeologgruppen har utfört en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom fornlämning L1980:2481 i Järle, Nora kommun. Arbetet skedde i samband med saneringsarbeten på grund av förhöjda halter av kvicksilver i och utanför Järle kvarn. Ett äldre fundament påträffades väster om kvarnen.