Gruvbyn

Gruvområden och ”Södra gruvans” gamla gruvby i Malmtorp

Rönngren, J. 2020. Gruvområden och ”Södra gruvans” gamla gruvby i Malmtorp. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L2012:8596, L2012;9568, L2020:1227, Malmstorp 2:1 och 2:4, Hällestad socken, Finspångs kommun, Östergötland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:12.

Då en markkabel skulle grävas ned inom två gruvområden (L2012:8596 och L2012:9569) i Malmtorp, i Hällestad socken i Finspångs kommun utfördes en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Gruvområdena var registrerade i kulturmiljöregistret som övrig kulturhistorisk lämning, men dess antikvariska bedömning kom att ändras till fornlämning, då de utifrån skrifer och kartmaterial är äldre än år 1850. Inom gruvområdena grävdes fem schakt. I L2012:8596 utgjordes schaktet av utfyllnadsmassor, då ett gruvhål som legat invid vägen fyllts igen under 1940-talet varefter en parkering till en vandringsled runt gruvområdet anlagts under sent 1900-tal. Även inom L2012:9569 var marken utfylld där schaktning utfördes i tomtmark. Troligen var utfyllnaden gjord i syfte att skapa en jämn marknivå inom tomten. Två schakt grävdes i befintlig vägkant varvid rester efter äldre väglager kunde konstateras i form av krossad malmsten. Vid fältarbetet noterades att det förekom bebyggelselämningar sydöst om gruvområde L2012:9569 varefter en justering av lämningens yta utfördes. I samband med fältarbetet och vid kartstudier konstaterades en tidigare oregistrerad gruvby i direkt anslutning till gruvområde L2012:8596, vilken bedömdes utgöra en fornlämning.