Arkeologisk utredning i Segås

Historisk bebyggelse och yngre järnålder i Pålsboda

Balknäs, N., Ramström, A. och Larsson, S. 2023. Historisk bebyggelse och yngre järnålder i Pålsboda. L2022:2797, L2023:5207, L2023:5208,L 2023:5209, L2023:5210 & L2022:2798, Segås 1:5, Sköllersta socken, Hallsbergs kommun, Närke, Örebro län. Arkeologisk utredning etapp 2. Arkeologgruppen AB rapport 2023:32.

Helios Nordic Energy AB planerar att anlägga en ny solcellspark strax väster om samhället Pålsboda i Hallsbergs kommun, cirka 20 kilometer sydsydost om Örebro stad. Inför detta har Arkeologgruppen genomfört en arkeologisk utredning etapp 2. Utredningen genomfördes under våren och försommaren 2023. Utredningsområdet bestod av en större sammanhängande åkeryta med biotoper på mindre impediment i odlingsmarken. Ytorna med biotoper undantogs och inga schakt förlades i dem. Inom undersökningsområdet hittades tre fornlämningar och två kulturhistoriska lämningar, vilka samtliga kvarligger. Här fanns också en boplatslämning övrig, bestående av två gropar, vilket undersöktes i sin helhet i samband med utredningen varvid de fått statusen ingen antikvarisk bedömning.