Historiska lämningar på Stora torget i Sala

Ramström, A. 2022. Historiska lämningar på Stora torget i Sala. L2003:9180, Kristina 4:11, Sala stad, Västmanland. Arkeologisk förundersökning. Arkeologgruppen AB rapport 2022:43.

Inför Sala stads 400-års jubileum vill kommunen omgestalta Stora Torget i Sala. Av den anledningen har Arkeologgruppen AB genomfört en arkeologisk förundersökning i form av provgropsgrävning på Stora torget, där fem mindre gropar kom att grävas.

I samtliga gropar hittades ett sandigt lager med aftersand vilket använts som markberedningslager vid anläggandet av torget, direkt ovanpå detta fanns en stenläggning som utgjort det första torgets beläggning. I detta fanns större stenar infogade som i ett schakt bildade en rektangel på 3×2 meter, vilken tolkas som syllstensgrunden till en bodbebyggelse. I markberedningslagret och ett tunt kulturlager som täckte den äldre stenläggningen hittades mynt präglade under drottning Kristinas regeringstid. Båda mynten var i dåligt skick och präglingsåret gick inte att se, varken före eller efter konservering. Under 1800-talet lades stenläggningen på torget om och det äldre tunna kulturlagret kom att bevaras under den nya sättsanden och torgbeläggningen.

I den nordöstra delen hittades, under markberedningslagret för torget, en äldre syllstensrad till ett hus. Med stor sannolikhet rör det sig om en byggnad hörande till någon av de byar som avhystes i samband med byggandet av staden. Syllstensgrunden grävdes inte ut, den täcktes med markduk och ligger kvar på platsen. I båda schakten i den här delen av torget hittades ett brungrått siltigt lagar direkt över den sterila blåleran som tolkas som ett möjligt odlingslager. Miljögifter på platsen gjorde att makrofossilprover från platsen inte kunde analyseras.