Historiska spår invid ett gravfält i Hällestads socken

Balknäs, N. 2023. Historiska spår invid ett gravfält i Hällestads socken. Inom fornlämningsområde för gravfält L2012:8615 samt inom delar av L2022:5744 och L2022:5745. Gylltorp 1:1 och Ullstorp 4:2 i Hällestads socken, Finspångs kommun, Östergötland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2023:11.

Under oktober 2022 genomförde Arkeologgruppen en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning i Finspångs kommun. Arbetet utfördes i samband med fiberdragning. På grund av missförstånd hade två av tre sträckor redan grävts då arkeolog kom till platsen. Ledningsdragningen förbi gravfältet genomfördes dock enligt beslut och undersökningsplan. Vid schaktningsövervakningen påträffades sju stolphål varav två med stolpfärgning. Ett stolphål har daterats till efterreformatorisk tid. Längs en 81 meter lång sträcka fanns ett sandlager med inslag av sot och kol. Ytterligare två arkeologiska lager mättes in, liksom fyra stenlyft och en rotvälta. Ett fjärde lager fanns i grusvägens västra slänt och bestod av nedspolat material.