Järle hytt- och hammarområde
– arkeologisk kontroll
i samband med åtgärdsarbete

Rönngren, J. 2022. Läckande grunddamm vid Järle hytt- och hammarområde – arkeologisk kontroll i samband med åtgärdsarbete. L1980:3038, Järle 1:25, Nora socken och kommun, Västmanland. Arkeologisk kontroll. Arkeologgruppen AB rapport 2021:56.

I samband med en provisorisk reparation av en skada som uppstått på grunddammen vid Järle damm gav Länsstyrelsen i Örebro län i uppdrag åt Arkeologgruppen att utföra en arkeologisk kontroll. Lagningen av grunddammen bestod i att fylla ut jord- och grusmassor på uppströmssidan av dammen och därmed anlägga en skyddande jordvall som hindrade vidare skador av dammen. I uppdraget ingick att övervaka åtgärdsarbetet, dokumentera arbetet och tillse att fornlämningar bevarades . Lämningar som berördes av åtgärdsarbetet utgjordes av grunddammen och en tillhörande stenterrassering. Dammen är sannolikt anlagd strax efter vårfloden år 1804, vilken skapade det södra omlöpet vid Järle bruk. Platsen besöktes för arkeologisk kontroll vid fyra tillfällen. Vid efterdokumentation kunde konstateras att fornlämning ej skadats och den utförda åtgärden hindrade vidare läckage av grunddammen.