Kanaltorget. Vendeltida lämningar vid Södertälje kanal

Larsson, S. 2022. Kanaltorget. Vendeltida lämningar vid Södertälje kanal. L2015:3458, Telge 1:1, Södertälje socken, Södertälje stad och kommun, Södermanland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen rapport 2022:36

Arkeologgruppen AB har under 2020–2021 genomfört en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning på Västra Kanalgatan och Köpmangatan i Södertälje stad, Södermanland. Undersökningen har berört L2015:3458, Södertälje stadslager. Schaktningsarbetena föranleddes av byggnation av en ny nedfartstunnel till Kringlangaraget och arbeten i Köpmangatan. Schaktdjupet varierade från 0,5–8 meter. I Köpmangatan påträffades endast bärlager i form av grus. Här genomfördes endast begränsade insatser. Vid grävningen för garagenedfarten påträffades boplatslämningar i form av två härdar och ett skärvstenslager. Alla är daterade till vendeltid. Fler vendeltida lämningar påträffades i kv. Venus, ca 130 meter norrut, vilket tyder på att en boplats från tiden har legat i närheten. En stenläggning och två stenpackningar framkom, båda belägna i sluttande områden för utjämning. De har däremot inte gått att datera. Övriga lämningar består av fyllnadslager och ett dike innehållande keramik, glas och kritpipor från 1600/1700-talen.