Knektbacken

Knektbacken – Fredsgatan öster om Slottsgatan

Leif Karlenby, L. 2020. Knektbacken – Fredsgatan öster om Slottsgatan. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L1980:4669, Olaus Petri 3:12 och Knektbacken 20, Örebro kommun och län, Närke. Arkeologgruppen AB rapport 2020:43.

Länsstyrelsen har uppdragit åt Arkeologgruppen AB att genomföra en arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervakning i samband med att FVB AB utför anläggningsarbete för fjärrkyla på Fredsgatan öster om Slottsgatan, fastigheterna Olaus Petri 3:12 och Knektbacken 20 i Örebro. Platsen är belägen inom lämningen L1980:4669 (RAÄ 83) som utgörs av Örebro stadslager varför Länsstyrelsen gjort bedömningen att det kunde finnas spår av fornlämningar inom ytan. Ingenting av arkeologiskt intresse framkom vid schaktningarna. I samband med tidigare schaktningar för byggnader på båda sidor om gatan samt för ledningsdragningar i gatan har den gamla markytan – och därmed förknippade lämningar – kommit att avlägsnas, oftast till ett djup av åtminstone 1,5 meter. I ett mindre parti in mot byggnaden på den norra sidan av gatan fanns på cirka 0,5 meters djup ett tunt skikt med rötter som antyder ett läge för den gamla markytan, dock var all eventuell matjord avschaktad och endast övergången mot alven bevarad.