Kulturhistoriskt kunskapsunderlag av Holmsjöbäckens och Lögälvens vattensystem – Karlskoga, Kvistbro och Degerfors socknar

Rönngren, J. 2021. Kulturhistoriskt kunskapsunderlag av Holmsjöbäckens och Lögälvens vattensystem – Karlskoga, Kvistbro och Degerfors socknar. Karlskoga, Kvistbro, Degerfors socknar, Degerfors och Lekebergs kommuner, Värmland och Närke, Örebro län. Kunskapsunderlag – inventering. Arkeologgruppen AB rapport 2021:28.

Arkeologgruppen AB skapat ett kunskapsunderlag för Holmsjöbäckens vattensystem. Kunskapsunderlaget är baserat på resultaten av kart-och arkivstudier och fältinventering. Inför utförd arkivstudie fanns 11 registrerade lämningar inom området som skulle granskas. I och med arbetet har 8 nya lämningar registrerats. Efter utfört arbete finns 19 lämningar inom området.

  • 2 lämningar från järnhantering i form av en medeltida blästplats och Ölsdalshyttan som var i bruk från år 1670 fram till tidigt 1700-tal.
  • 6 dammvallar, varav fyra inom Holmsjöbäcken och en i Lögälven
  • 2 lägenhetsbebyggelser efter bebyggelse som daterats till 1800-tal respektive sent 1800-tal.
  • 2 kvarnar, daterade till sent 1600-tal och 1700-tal, vid Holmsjöbäckens utlopp i sjön Ölen.
  • 5 lämningar kopplade till flottningsverksamhet i form av ledarm, strandskoning och flottningsrännor. Flottningslämningarna från sent 1800-tal/tidigt 1900-tal.
  • 2 lämningar efter tidigare kommunikationsvägar i form av en bro och del av väg daterade till 1800-tal.

Sammantaget har Holmsjöbäckens vattensystem varit flitigt nyttjad sedan 1670-talet fram till omkring 1870 av de bonde i Ölsdalens by. Under perioden fanns en hytta, två kvarnar och en såg. Hyttan lades dock ner redan under tidigt 1700-tal. För drift av dessa vattenkraftsanläggningar har dammar anlagts inom Holmsjöbäcken. 

 Under sent 1800-tal förvärvade intilliggande bruk marken och en flottled inrättades i Holmsjöbäcken. Anläggningar från denna tid utgörs av anläggningar i form av strandskoningar, ledarm och två timmerrännor som anlagts på land för att undvika svårflottade partier. De landliggande rännorna har inneburit att partier av vattendraget förblivit ostörda från hårdare rensning i samband med flottning. Emellertid har en såg bortrensats.

 Idag nyttjas platsen som rekreationsområde med vandringsled längs Holmsjöbäcken och delar av Lögälven.