Kulturhistoriskt kunskapsunderlag inom del av Albäcksåns vattensystem – Linde socken

Rönngren, J. 2022. Kulturhistoriskt kunskapsunderlag inom del av Albäcksåns vattensystem – Linde socken. Linde socken, Lindesbergs kommun, Västmanland, Örebro län. Arkeologiskt kunskapsunderlag – inventering. Arkeologgruppen AB rapport 2020:22.

På uppdrag av Länsstyrelsen i Örebro län, enheten Vatten och naturmiljö, har Arkeologgruppen
AB skapat ett kunskapsunderlag för Albäcksåns vattensystem. Kunskapsunderlaget är baserat
på resultaten av kart- och arkivstudier samt fältinventering. Inför utförd inventering fanns 24 registrerade
lämningar i området. Av dem uteslöts tre objekt då de inte var relevanta för uppdraget som främst innebar att inventera lämningar längs vattendraget. Vid inventeringen påträffades fyra nya lämningar som registrerades. Efter utfört arbete finns 27 lämningar inom området.

Albäcksåns vattensystem har sedan tidigt 1500-tal fungerat som vattenkraftresurs åt bergsbruket. Sammanlagt har tre hyttor och en hammare varit belägna inom vattendraget (Gusselby, Dalkarlshytte bruk, Gusselhyttan). Vidare kan från 1700- och tidigt 1800-tal beläggas att fem kvarnar och en såg varit belägna vid vattendraget där bruket av sågen varit kopplad till bergsbruket och sköttes av två hyttlag (Gusselby, Gusselhyttan). Under sent 1700-tal och tidigt 1800-tal har hyttlagen i närområdet centraliserats och sammanslagits så att sju hyttlag bedrev tackjärnsproduktion vid Gusselhyttan. Därmed fungerade Albäcksån som en viktig kraftkälla och arbetsplats för fler människor än de närmast boende vid vattendraget. Under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal sker en ökad intensitet, diversifiering och rationalisering av vattenbruksanläggningarna vid vattendraget. Sågar, raffelstopsfabriker och en tegelfabrik anläggs tillsammans med ytterligare en masugn.