Kungs Starby 2:1 – bakom antikladan

Ramström, A. 2021. Kungs Starby 2:1 – bakom antikladan. L2022:768, L2022:769, L2022:770, L2022:771 och L2022:1759. Kungs Starby 2:1. Vadstena stad och kommun. Östergötland. Arkeologisk utredning. Arkeologgruppen AB rapport 2021:53.

Under sensommaren 2021 genomförde Arkeologgruppen AB en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 i Kungs Starby, Vadstena socken och kommun i Östergötland. Utredningen föranleddes av kommunens arbete med ny detaljplan för området. Den aktuella ytan uppgick till cirka 77 400 m2 och var belägen i brukad i åkermark. Höjderna inom ytan varierade mellan 92 och 94 m.ö.h.

Inom utredningsområdet drogs 70 schakt med varierande längd om 11–40 meter. Inom området hittades fyra spridda koncentrationer med lämningar. Inom schakt 514 och 457 hittades åtta nedgrävningar, där en nedgrävning 14C-daterades, med 95,4% säkerhet, till 5969–5741 f.Kr, det vill säga senmesolitikum. Inom schakt 314, 272, 335, 357 fanns ett antal härdar samt ett skärvstenslager eller möjlig kokgrop. Anläggningarnas bevarandegrad varierade kraftigt från god, när det gäller skärvstenslagret/kokgropen, till mycket dålig för vissa av härdarna i schakt 357 och 335. I schakt 191 fanns en nordsydlig stolphålsrad vilken inledningsvis tolkades som en hägnad, men med tanke på övriga typer av anläggningar inom ytan kan det inte uteslutas att det finns huslämningar i anslutning till dessa.