Kvarteret Cepheus 24

Bergman, A., Ekman, T. & Ramström, A. 2022. Kvarteret Cepheus 24. L2015:7789, Cepheus 24, Gamla stan, Stockholm. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning och byggnadsdokumentation. Arkeologgruppen AB rapport 2022:19.

I samband med ombyggnadsarbeten inom fastigheten Cepheus 24 i Gamla stan i Stockholm har Arkeologgruppen tillsammans med Stockholms Stadsmuseum genomfört en arkeologisk schaktningsövervakning och byggnadsdokumentation i fastighetens källare inför en hissinstallation. Arbetena genomfördes i omgångar under vintern 2022. Rummet som skulle nyttjas för hissinstallationen var ett tidigare gårdsutrymme som fyllts ut och byggts om till ett källarutrymme. Detta utrymme revs nu och fyllnadslagret togs bort tillsammans med den trapp som ledde från gatuplan till källaren. Vid rivningarna visade det sig att utrymmet dels inte fanns dokumenterat i de äldre uppmätningar som gjorts av fastigheten, dels att utrymmet i själva verket bestod av två rum. Det ursprungliga rummet, rum 7, var cirka 9×2 meter och bestod av naturstensväggar. Väggarna var nedgrävda i den sterila grusåsen. Då rummet bedömdes som instabilt kunde endast mindre arkeologiska insatser göras. Det kunde konstateras att det inte fanns några avsatta lager bevarade, utan den sterila ytan var framme över hela ytan. Rummet är undersökt i sin helhet. Det nyfunna rummet, rum 6, dokumenterades och grävdes ner till den nivå som behövdes för hissinstallationen, det är därmed inte undersökt till fullo arkeologiskt, lager och konstruktioner kan finnas kvar. Rummet hade en trappa som dateras till 1700-tal, vid något tillfälle hade rummet fyllts igen med stora stenar, grus och byggnadsmaterial, och en ny trappa byggts som ledde till rum 7.