Drottninggatan

Människoben i en avfallsgrop vid Drottninggatan 1, Örebro

Rönngren, J. 2020. Människoben i en avfallsgrop vid Drottninggatan 1, Örebro. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L1980:4669, Olai Petri 3:12 m.fl., Örebro socken och kommun, Närke. Arkeologgruppen AB rapport 2020:10.

I samband med schaktning för underhåll av äldre vattenledningar vid Teaterplan och Drottninggatan i centrala Örebro har Arkeologgruppen AB genomfört en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. I schakt 1 vid Teaterplan, norr om Svartån, grävdes ett 33 meter långt och 2–4 meter djupt schakt. Schaktet utgjordes av olika lager av utfyllnadsmaterial i form av sand och kulturpåverkad jord. Under den befintliga sträckningen av Drottninggatan påträffades även fundamentstenar och ankarjärn, vilka tolkas utgöra rester efter den äldre bron och vars byggmaterial ingått i utfyllnaden av platsen i samband med att den nuvarande Storbron anlades år 1884. I schakt 2 vid Drottninggatan 1, påträffades en avfallsgrop där omrörda ben från människa påträffades i botten tillsammans med glaskross, täckta av raseringsmassor från en riven byggnad. Bland glaskrosset fanns flaskmynningar anpassade för patentkorkar som därmed daterar gropens tillkomst till 1800-tal. Ett av människobenen (Fnr 1) daterades till år 1670 1890 e.Kr. I schakt 3 påträffades rester efter stadsbranden år 1854 i form av eldpåverkade rivningsmassor som täckte ett stenlagt golv till en byggnad. Större delen av schaktet var emellertid urschaktat i samband med en vattenledning som löper diagonalt genom schaktet.