Mariatorget – trädgårdslämningar från 1700-talet i kvarteret Rosendal

Larsson, S. 2024. Mariatorget – trädgårdslämningar från 1700-talet i kvarteret Rosendal. L2015:7789, stadslager, Södermalm 4:1, Stockholms stad, Stockholms län. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2024:08

Arkeologgruppen AB har genomfört en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom den södra delen av Mariatorget på Södermalm i Stockholm. Parken ingår i stadslagret, L2015:7789. Uppdraget föranleddes av upprustning av parkmiljön och nya kabelsträckningar. Vid fältarbetet grävdes 12 schakt i olika etapper och med olika djup. Lämningar i form av odlingslager avskilda av en grusgång påträffades vid korsningen Sankt Paulsgatan/Mariatorget, samt syllstenar och raseringsmassor efter den brandstation som låg på torget under 1800-talet. Odlingen kan kopplas till den trädgård som legat på platsen under 1700-talet och lagren tyder på att välbevarade trädgårdslämningar kan finnas under parkmarken.