Nalaviberg – räddningsundersökning av skadade gravar

Ekman, T. 2021. Nalaviberg. Räddningsundersökning av skadade gravar. Arkeologisk undersökning. L1980:5348 (RAÄ-nr Viby 47:1), Hageberg 6:2, Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke. Arkeologgruppen rapport 2021:11

En serie av mindre undersökningar av räddningskaraktär har utförts inom gravfältet L1980:5348, vid Nalaviberg i Viby socken, Närke. Dessa föranleddes av att gravfältet genomkorsades av två vägar. Dessa hade skadat flera gravar och risken fanns att ytterligare skador skulle uppstå vid vägunderhåll och snöröjning. Länsstyrelsen gav därför i uppdrag åt Arkeologgruppen AB att undersöka de anläggningar som var mest i riskzonen. Uppdraget kom att omfatta åtta anläggningar markerade som gravar på RAÄ:s gravfältskarta från år 1966. Av dessa konstaterades fem innehålla gravsättningar. Av de övriga var en helt borttagen vid en tidigare undersökning, en bestod endast av yttre delen av en stenpackning medan den åttonde skapats av massor från tidigare markarbeten. Samtliga gravar var till sin yttre form högar. De inre konstruktionerna var dock ytterst varierade. Samtliga var brandgravar och kunde dateras till vendel-/vikingatid, främst till 700- och 800-talen.