Neolitiska lämningar i Vadstena

Larsson, S. 2023. Neolitiska lämningar i Vadstena. L2020:2059, L2020:2065, Vadstena 4:44, Vadstena socken, Vadstena kommun, Östergötland.. Arkeologisk förundersökning. Arkeologgruppen AB rapport 2023:14.

Hösten 2022 genomförde Arkeologgruppen en arkeologisk förundersökning av boplatslämningarna L2020:2059 och L2020:2065 i Vadstena kommun i Östergötland. Lämningarna är belägna strax öster om Vadstena, i svagt sluttande åkermark, intill Vättern. Inom L2020:2059 påträffades anläggningar i form av spridda stolphål, gropar, rännor, härdar och en kokgrop. Fyra anläggningar har 14C-daterats till tidigneolitikum, senneolitikum och senneolitikum/äldre bronsålder. Inga bebyggelselämningar kunde fastslås, det kan däremot inte uteslutas att bebyggelse finns bevarad inom de ytorna som inte schaktats. Inga fynd påträffades. Platsen liknar andra undersökta neolitiska boplatser och visten kring Vättern. De gemensamma dragen är att de är svårtolkade, fyndtomma och innehåller sällan huslämningar. L2020:2059 tolkas som ett område som ingår i intressesfären för en närliggande boplats, som har nyttjats sparsamt men under en väldigt lång tid. Vad rännorna, groparna och stolphålen egentligen representerar är oklart, möjligen kan de vara rester efter jakt på sjöfågel.

Antalet anläggningar inom L2020:2065 reducerades till två, ett stolphål och en grop. Gropen undersöktes vid utredningen och daterades då till senneolitikum/äldre bronsålder. Lämningarna ska förstås i samband med aktiviteterna inom L2020:2059.

Efter avslutad förundersökning bedöms L2020:2065 som boplatsområde, ingen antikvarisk bedömning – helt undersökt. L2020:2059 har avgränsats inom arbetsområdet och fått en justerad geometri i Kulturmiljöregistret.