Tystberga

Ny fiber i Rogsta och Bränn-Ekeby

Larsson, S. 2021. Ny fiber i Rogsta och Bränn-Ekeby.Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L1983:5805, L1984:6620, L1984:6838 och L2021:1479, Tystberga, Bergshammar och Nyköping socknar, Nyköpings kommun, Södermanlands län. Arkeologgruppen AB rapport 2021:21.

Arkeologgruppen AB har i december år 2020 genomfört två arkeologiska undersökningar i form av schaktningsövervakning. Arbetena utfördes i Tystberga och Bränn-Ekeby i Nyköpings kommun i Södermanland. I Tystberga grävdes schaktet inom fastigheten Tystberga-Rogsta 8:1 som delvis innefattar gravfältet L1983:5805. Här förlades schaktet i ett tidigare urschaktat område och vidare i dikeskanten. Inga fornlämningar påträffades. Vid schaktningen i Bränn-Ekeby påträffades kulturlager innehållande sot, kol och slagg som härrör från hyttverksamheten som bedrivits på platsen. Söder om gravfältet L1984:6838 framkom botten av en härd som 14C-daterats till vikingatid.