Ostlänken – betesdrift mellan Smedsta och Kjulsta

Larsson, S. 2023. Ostlänken – betesdrift mellan Smedsta och Kjulsta. L2020:11388, L2020:11389, L2020:11392 och L2023:3605, Ytterjärna-Kjulsta 3:1 och Tösta 3:1, Hölö socken, Södertälje kommun, Stockholms län, Södermanland. Arkeologisk förundersökning. Arkeologgruppen AB rapport 2023:19.

Under hösten 2022 genomförde Arkeologgruppen en arkeologisk förundersökning av L2020:11388 samt en arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte av L2020:11389 och L2020:11392. Uppdraget ingår i projektet Ostlänken. L2020:11388 utgjordes av en boplats och bestod av sex härdar, ett kulturlager, ett stolphål och tre diffusa gropar. Vid förundersökningen visade det sig att flera av anläggningarna inte utgjorde arkeologiska lämningar, flertalet var nedplöjt gräs som förmultnat och bildat mörka ansamlingar. De anläggningar som framkom undersöktes och togs bort inom ramarna för förundersökningen. Totalt påträffades fyra anläggningar, tre härdar och en kokgrop. Boplatsen L2020:11389 har reviderats till att omfatta härdarna medan kokgropen har nyregistrerats i KMR och fått lämningsnummer L2023:3605. Kokgropen daterades till 1683‒1508 f.Kr (2σ), det vill säga yngre bronsålder. Härdarna daterades till romersk järnålder/folkvandringstid. Samtliga anläggningar kan föras till kategorin herdehärdar, det vill säga tillfälliga lägerplatser som kan kopplas till olika typer av betesdrift. L2020:11389 och L2020:11392 utgörs även de av boplatser. Vid den avgränsande förundersökningen grävdes schakt öster om lämningarna. Inget av arkeologiskt intresse framkom i schakten. Lämningarnas geometrier har justerats efter avslutad förundersökning.