Ostlänken, Norsholm

Ramström, A. 2021. Ostlänken, Norsholm. Norsholm 10:4 och Sveden 1:1, Kimstad socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Arkeologisk utredning etapp 2. Arkeologgruppen AB rapport 2021:34.

I maj 2021 genomförde Arkeologgruppen AB en arkeologisk utredning etapp 2 inom fastigheterna Norsholm 10:4 och Sveden 1:1 i Kimstad socken, Östergötland, inför planerad byggnation av Ostlänken. Utredning berörde sammantaget tre objekt. Objekt XLIX och XLVIII noterades i samband med den arkeologiska utredningen etapp 1 (Svarvar & Persson 2015) och Objekt 1 kom till via Trafikverkets genomgång av det historiska kartmaterialet.

Objekt XLIX, L2021:3594, utgjorde läge för en torplämning vilket också bekräftades i samband med utredningen etapp 2. Vid schaktning hittades en intakt syllstensgrund till en byggnad. En preliminär datering till 1700-tal kunde göras i och med fyndet av ett fat i rödgods. Lämningen uppfyller samtliga kriterier i Kulturmiljölagen (KML) för fornlämning.

Objekt XLVIII var ett cirka 33 000 m2 stort boplatsläge i åkermark. Trots omfattande schaktning kunde inga lämningar av arkeologiskt intresse konstateras. Platsen utgör inte fornlämning.

Objekt 1 utgjorde läget för en möjlig torpbebyggelse. Vid schaktning på platsen kunde inga spår efter byggnader eller kulturlager identifieras. Däremot hittades vad som tolkas som en blästerugn med vidhängande kulturlager. Lämningen 14C-daterades till en vid datering som gav 1650–1900-tal. Platsens historia samt stratigrafi i kombination med dateringens sannolikhetskurva gör att platsen bedöms vara fornlämning då den uppfyller samtliga kriterier i KML för fornlämningsstatus.