Ostlänken – utanför bytomter och våtmark i Lilla Långbro

Ohlsson, R. & Ramström, A. 2023. Ostlänken – Utanför bytomter och våtmark vid Lilla Långbro. L1983:5952, L2019:851, L2023:2657, L2023:2658, L2023:2662 & L2024:208, Tystberga-Harsta 8:3 & Tystberga-Långbro 1:9, Tystberga socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län, Södermanland. Arkeologisk förundersökning. Arkeologgruppen AB rapport 2023:31

I samband med planering av den nya dubbelspåriga järnvägen Ostlänken utförde Arkeologgruppen AB en förundersökning för att avgränsa bytomterna L1983:5952 och L2019:851 inom markanspråket för tågbanan samt undersöka den förstnämndas relation till en närliggande våtmark. Söder om bytomten L2019:851 påträffades ett skärvstenslager (registrerat som L2023:2657 i Kulturmiljöregistret, härefter benämnt som KMR) som undersöktes och togs bort. I lagret påträffades en keramikskärva (F4) av äldre svartgods och ett kolprov från lagret 14C-daterades till 995–1155 e.Kr. Vid denna tid gick troligen strandlinjen här och lagret kan ha uppkommit genom att stenar tippats ut vid kanten av vattenbrynet. Direkt norr om lämningen påträffades ett röjningsröseområde. Det tolkades ha uppkommit under historisk tid och registrerades som L2024:208, övrig kulturhistorisk lämning, i KMR. I sluttningen mellan skärvstenslagret och bytomten L2019:851 påträffades en möjlig hamnanläggning som registrerades i KMR som möjlig fornlämning, L2023:2658. Det är troligt att det finns mer av arkeologiskt intresse mellan förundersökningsområdet och bytomten L2019:851. Direkt norr om bytomten L1983:5952 påträffades inget av arkeologiskt intresse och bytomten avgränsas av terrängen direkt söder om förundersökningsområdet. Nordväst om L1983:5952 grävdes ett schakt i våtmarken. I våtmarken påträffades lager av torkad torv och delar av lagren var fortfarande våta. Torven avsattes troligen under äldsta bronsåldern. I lagret påträffades en lerpärla (F3), en träpinne (F2) och en nedkörd stör (F1). Pinnen F2 är 14C-daterad till 1616–1459 f.Kr och stören F1 till 757–417 f.Kr. Stören har troligen stuckits ned då våtmarken fortfarande utgjorde en grund sjö, möjligen som del av en fiskeanläggning eller liknande. Fynden registrerades som fyndplats L2023:2662 i KMR. Våtmarken har stor arkeologisk samt paleoekologisk potential och innehåller troligen flera välbevarade, organiska fynd.