Östra Långgatan

Östra Långgatan, Köping

Bergold, H. 2020. Östra Långgatan, Köping. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L2003:2640, Köping, Västmanland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:35.

I samband med ledningsdragning inom fornlämning L2003:2640, Köpings kommun, beslöt Länsstyrelsen i Västmanlands län att arbetet skulle ske under arkeologisk kontroll, schaktningsövervakning. Arbetsföretaget ägde rum i Köpings ”gamla stad”, längs Östra Långgatan. Syftet med undersökningen var att med ett vetenskapligt arbetssätt dokumentera lämningen och klargöra fornlämningens utbredning inom schaktet, kulturlager, anläggningar och fynd, bevarandegrad samt ge en preliminär datering. Schaktet grävdes cirka 90 meter långt och 3�4 meter brett i ytan. Djupet var cirka 2 meter. De stratigrafiska iakttagelserna visade kraftigt omrörda och påförda lager. Schaktet har varit uppgrävt vid flera tillfällen och innehöll en rad olika ledningsdragningar. Botten utgjordes av lera. Inget av arkeologiskt intresse noterades.