Rönninge kungsgård

Ramström, A. 2020. Rönninge kungsgård. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Rönninge 1:10 m.fl., Salems kommun, Södermanland. Arkeologgruppen rapport 2020:40.

I maj och december år 2020 genomförde Arkeologgruppen AB en arkeo­ logisk utredning etapp 1 och 2 inom fastigheten Rönninge 1:10, m.fl, Salems kommun, Södermanland. Utredningsområdet uppgick till cirka 31 hektar. Vid fältinventeringen, etapp 1, noterades följande objekt:

1. Boplatsläge stenålder
2. Läge för medeltida bytomt samt förhistorisk boplats
3. Boplatsläge stenålder
4. Fornlämningsliknande lämningar i form av stensättningsliknande lämningar
5. Husgrund, historisk tid
6. Väg, äldre väg till gården.

Vid den efterföljande utredningsgrävningen, etapp 2, utreddes objekten 2 och 4. Inom objekt 2 drogs 22 schakt som var mellan 5–22 meter långa och 0,3–0,35 m djupa. I tre schakt hittades anläggningar i form av stolphål och nedgrävningar. Ett stolphål daterades genom 14C till 1500­tal. Lämningarna utgör fornlämning och har fått lämningsnummer L2021:1453. Inom objekt 4 valdes en av de stensättningsliknande lämningarna ut för att utröna om det rörde sig om fornlämning. Lämningen visade sig vara anlagd av löst liggande stenar som inte bildade någon packning. I och under stenarna fanns tegel ner till den sterila botten. Objekt 4 tolkades som ett eventuellt stenparti för växter vilken kan höra ihop med en terrassering eller berså belägen strax intill objektet.