Sandåker – bosättning och odling från skilda tider

Balknäs, N. 2023. Sandåker – bosättning och odling från skilda tider. Boplatsområde L2022:10461, fossil åker L2023:1397, boplatslämning övrig L2023:1498, röjningsröse L2023:1396, husgrund L2023:1400, bytomt L2022:1540, lägenhetsbebyggelse L2022:1541, övrigt L2023:1516. Sandåker 1:1, Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Örebro län, Närke. Arkeologisk utredning etapp 2. Arkeologgruppen AB rapport 2023:17.

I samband med arkeologisk utredning, etapp 2, inom fastigheten Sandåker 1:1 grävdes 44 schakt med en sammanlagd area om 1857 kvadratmeter. Utredningen resulterade i sex nya lämningar: ett boplatsområde, en fossil åker, en boplatslämning övrig, en övrig, ett röjningsröse och en husgrund från historisk. Utöver de registrerade lämningarna påträffades flertalet diken och avfallsgropar från nyare tid.