Schakt genom Klossputten i Arboga

Strengbom, E. 2023. Schakt genom Klossputten i Arboga. Arboga stadslager L2004:3307, bytomt L2002:6316, Grindbergatullen 10, Arboga stad och kommun, Västmanland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2023:38.

Våren 2023 utförde Kommunfastigheter i Arboga AB dräneringsarbeten inom fornlämningen Arboga stadslager (L2004:3307) och bytomt (L2002:6316). Då större delen av arbetet skedde i redan urschaktade ytor medverkade inte arkeolog på hela sträckan utan endast vid en sträcka längs med Bergs gränd där en sopstation skulle byggas, eftersom timmerstockar framkom där. Sträckan som övervakades var cirka 10 meter och förutom timmer påträffades ett dike som tolkas vara en äldre stadsgräns kallad Klossputten.