Fellingsbro kyrka

Schaktningsövervakning vid Fellingsbro kastal

Karlenby, L. 2022. Schaktningsövervakning vid Fellingsbro kastal. L1981:1888, Fellingsbro prästgård 3:1 och 1:2, Fellingsbro socken, Lindesbergs kommun, Västmanland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2022:03.

Nora Bergslags församling planerade att installera en bergvärmeanläggning i Fellingsbro kyrka. Arbetena innebar schaktning för ledningar från borrhålen som anlades i åkern öster om kyrkogården och upp till kyrkan. Schaktningsarbetena kom att utföras i anslutning till den medeltida kastal som finns bredvid kyrkan. Två lämningar fanns i schaktet som grävdes i åkern öster om kyrkogården. Det rörde sig om ett kulturlager som verkade hårt trampat och som innehöll en del kolfnyk och något bränd lera (A200). Det innehöll inga föremål (med ett möjligt undantag från en sentida porslinsbit). Lagret gick in under de metertjocka fyllnadslager som bildar en terrassering av kyrkogården mot öster. Det andra objektet var ett sentida utkastlager (avfallslager) något längre åt öster (A265). Även det var av obestämbar ålder. De flesta fynden var också här sentida, men bland dem fanns människoben. Förmodligen har de dumpats på platsen efter grävningsarbeten på kyrkogården. Uppe vid kyrkan grävdes flera schakt i olika riktningar. Två fundament till gravstenar påträffades (A337, A338) och rester efter ett gravhägnadsstaket i gjutjärn. Två större områden med människoben fanns också i omrörda lager. Det fanns inga lämningar som kunde förknippas med kastalen. Det beror främst på de omfattande arbeten som särskilt under senaste seklet har utförts inom kyrkogårdens östra del.