Schaktningsövervakning vid Granbergsdals hytta

Balknäs, N. 2023. Schaktningsövervakning vid Granbergsdals hytta. L1981:6524 Granbergsdals hytta, Granbergsdal 2:7, Karlskoga socken och kommun, Örebro län, Värmland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2023:46.

I samband med att Sveaskog tillsammans med Länsstyrelsen har restaurerat murverket vid Granbergsdals hytta (L1981:6524) har Arkeologgruppen genomfört en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Beslut fattades av Länsstyrelsen i Örebro län den 15 maj 2022. Kostnadsansvar bars av Sveaskog. Det arkeologiska fältarbetet pågick under åtta arbetsdagar spridda mellan den 24 maj 2022 och den 7 juni 2023. Tre schakt med en sammanlagd yta på 283 kvadratmeter har undersökts. Fyra anläggningar påträffades. Det rör sig om ett fundament med oklar funktion, ett skorstensfundament med rökgång och en tidigare okänd mur.