Sala

Skärpning och husgrunder vid Salaborg, Sala

Rönngren, J. 2020. Skärpning och husgrunder vid Salaborg, Sala. Arkeologisk utredning. L2003:9022, L2020:3499, L2020:3500, Kristina 4:15 och Kristina 4:109, Sala stad och socken, Sala kommun, Västmanland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:31.

Utredningen resulterade i sammanlagt tre objekt; en husgrund från historisk tid, ett gruvhål och en tidigare registrerad bytomt/gårdstomt. Lämningarna härrör från 1800- och 1900-tal. Bytomten kan utifrån kart-och arkivmaterial ha tillkommit mellan åren 1896–1911. Dessförinnan har på platsen för bytomten, under sent 1800-tal, funnits ekonomibyggnader för drift av omgivande åker och ängsmark. I utredningsområdets sydöstra del, som utgörs av skogsmark och tidigare varit Sala stads utmark, påträffades en husgrund och en skärpning som båda dateras till 1800 tal och 1900-tal. Samtliga lämningar bedöms utgöra övrig kulturhistorisk lämning. Inga fortsatta arkeologiska åtgärder rekommenderades för de berörda lämningarna.