Toresunds kyrkby

Toresunds kyrkby

Ekman, T. 2020. Toresunds kyrkby. Arkeologisk utredning. L1983:9908, L1982:4733, Karkulla 2:1, Toresunds socken, Strängnäs kommun, Södermanland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:24.

Arkeologgruppen AB har genomfört en arkeologisk utredning inom fastigheten Karkulla 2:1 i Toresunds kyrkby, Strängnäs kommun. Orsaken var detaljplaneläggning och utredningen bekostades av fastighetsägaren Anders Håkansson. Utredningsområdet omfattade cirka 11 hektar och inom området fanns två bytomter/gårdstomter, registrerade i Kulturmiljöregistret (KMR) som L1982:4733, Ökna prästgård och L1983:9908, Karkulla komministergård. Utredningen kunde påvisa att båda gårdarna legat på samma plats åtminstone sedan år 1641, årtal för den äldsta tillgängliga kartan. Vid fältinventeringen noterades ytterligare två objekt i form av en husgrund och ett boplatsläge (objekt 3 och 4). Husgrunden återfinns på en laga skifteskarta från år 1865 men inte i äldre kartmaterial. Inom boplatsläget grävdes ett antal sökschakt som inte innehöll några boplatsindikationer.