Tullsta

Tullsta

Bergold, H. 2020. Tullsta. Tullsta 4:12 och 4:20, Kila, Sala, Västmanland. Arkeologisk utredning. Arkeologgruppen AB rapport 2020:16.

Med anledning av planerad avstyckning av fastigheterna Tullsta 4:12 och 4:20 gav Länsstyrelsen i Västmanland Arkeologgruppen AB i uppdrag att genomföra en arkeologisk utredning i området. Syftet var att fastställa om fornlämningar skulle beröras av det planerade arbetsföretaget. De arkiv-, kart- och litteraturstudier som gjordes har tillsammans med utredningsgrävning på platsen visat att inget av antikvariskt intresse fanns inom den aktuella ytan.