Tunbytorp, Västerås

Larsson, S. 2022. Tunbytorp, Västerås. Alvesta 3:270, Lycksta 1:4, Västerås 4:84 och Äs 1:2. Romfartuna, Hubbo och Västerås socknar, Västerås kommun, Västmanland. Arkeologisk utredning etapp 1. Arkeologgruppen rapport 2022:04.

Hösten 2021 har Arkeologgruppen AB genomfört en arkeologisk utredning etapp 1 i Tunbytorp, norr om Västerås i Västmanlands län. Utredningsområdet var cirka 140 hektar stort och inventerades under hösten 2021. Kart- och arkivstudierna visar att området har utgjorts av skogbeväxt utmark där en mindre del uppodlats i senare tid. Vid inventeringen framgick att området till stor del består av tät barr- och lövskog samt sumpskog. Inga lämningar, lämpliga boplatslägen eller visten påträffades vid inventeringen.