Under syllen i Lindesbergs stadslager

Vinoy, T. 2023. Under syllen i Lindesbergs stadslager. L1980:710, Bromsen 27 och 28 samt Lindesås 1:1, Linde socken, Lindesbergs kommun, Örebro län, Västmanland. Arkeologisk förundersökning. Arkeologgruppen AB rapport 2023:16.

Arkeologgruppen har utfört en arkeologisk förundersökning inför ny bebyggelsen inom kvarteret Bromsen i Lindesberg. Totalt grävdes knappt 230 kvadratmeter fördelat på tio schakt. Arbetet utfördes under hösten 2022. Förundersökningsytan omfattade ungefär 2 700 meter och bestod av asfalterad parkering och en markstensbelagd torgyta. Spår av modern bebyggelse fanns i majoriteten av schakten. Rester efter stadsbebyggelsen hittades i två av schakten. Rester efter två äldre byggnader och två lager hittades. I dessa gjordes fynd som indikerar att ytan brukades under 1700-talet.