Urschaktade ytor och påförda massor i Nora stadslager

Vinoy, T. 2023. Urschaktade ytor och påförda massor i Nora stadslager. L1980:2801, Nora 1:1 och Residenset 1, Nora socken och kommun, Örebro län, Västmanland. Arkeologisk förundersökning. Arkeologgruppen AB rapport 2023:20.

Nora kommun planerar att uppföra nya byggrätter och ett nytt parkområde inom fastigheterna Nora 1:1 och Residenset 1. Båda fastigheterna är belägna inom Nora stadslager, som har lämningsnummer L1980:2801 i Kulturmiljöregistret (KMR). 

Det aktuella undersökningsområdet är beläget i stadens södra del strax intill järnvägen och den södra kyrkogården. Den aktuella undersökningsytan utgörs i dag av en asfalterad parkering och en anlagd gräsmatta. Den södra delen är till största delen en grusad yta. Förundersökningsområdet uppgick till cirka 1 500 kvadratmeter och inom denna yta grävdes strax över 200 kvadratmeter fördelat på tolv schakt. Den yta som består av en asfalterad parkeringsplats, cirka 1 240 kvadratmeter, undersöktes inte. 

De arkeologiska resultaten var i princip obefintliga. Centralt och längst i söder i förundersökningsytan har marken tidigare schaktats ur ned till steril lera. Då ytan längst i norr inte innehöll samma påförda fyllnadsmassor, och inte heller var urschaktad, är det inte uteslutet att det kan finnas spår av stadslagret och kungsgården under parkeringen, där inga schakt drogs.