Ladukärr

Utredning i Ladukärr, Mariestad

Balknäs, N. 2023. Utredning i Ladukärr, Mariestad. L2023:1402, L2023:1403, del av Ladukärr 1:1 och Ladukärr 2:4, Mariestads kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk utredning etapp 2. Arkeologgruppen AB rapport 2023:23.

Arkeologgruppen har under våren 2023 genomfört en arkeologisk utredning etapp 2 inom delar av fastigheterna Ladukärr 1:1 och Ladukärr 2:4 i Mariestads kommun, Västra Götalands län. Anledningen till utredningen var Mariestads kommuns detaljplanläggning för verksamhetsområde. Fältarbetet utfördes i
april 2023. Beslut (431-47668-2022) fattades i ärendet den 24 januari 2023 av länsstyrelsen i Västra Götalands län. Kostnadsansvar bars av Mariestads kommun.

Utredningen resulterade i två nyupptäckta lämningar:

  • L2023:1402, fornlämning, boplatsområde
  • L2023:1403, övrig kulturhistorisk lämning, fossil åkermark