Lämmenäs

Utredning i Lämmenäs

Balknäs, N. 2023. Utredning i Lämmenäs. Lämmenäs 1:1, Risinge socken, Finspångs kommun, Östergötland. Arkeologisk utredning etapp 2. Arkeologgruppen AB rapport 2023:49.

Under tre dagar i september 2023 genomförde Arkeologgruppen en arkeologisk utredning etapp 2 i Lämmenäs, Finspångs kommun, Östergötland. Utredningen omfattade två områden på cirka 12 800 respektive 7 150 kvadratmeter. Utredningen skedde på uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötlands län. Beslut (dnr 431-12542-2022) fattades den 11 augusti 2023. Anledningen till uppdraget var att Svenska kraftnät planerade att bygga ut den befintliga kraftledningsstation som finns på platsen. Utredningen genomfördes genom grävning av sökschakt. Endast agrara lämningar från historisk tid framkom.