Kv Doktorn

Utredning i Skiftinge

Strengbom, E. 2020. Utredning i Skiftinge. Fastigheterna Diplomaten 2, Doktorn 1 med flera, Eskilstuna socken och kommun, Södermanland. Arkeologisk utredning. Arkeologgruppen AB rapport 2020:08.

Arkeologgruppen AB har genomfört en arkeologisk utredning inom fastigheterna Diplomaten 2 och Doktorn 1 med flera i Eskilstuna. Utredningen omfattade kart- och arkivstudier samt utredningsgrävning. Utredningen omfattade ett mindre område i inom fastigheten Diplomaten 2 om cirka 5 000 kvadratmeter och ett ett större område om cirka 50 000 kvadratmeter inom fastigheterna Doktorn 1 med flera. Den mindre ytan i kvarteret Diplomaten låg i låglänt flack gräsmatta, till synes avplanad, varför inga utredningschakt grävdes i detta område. Inom fastigheterna Doktorn 1 med flera grävdes utredningsschakt inom tre delområden. Tre mindre ytor, en i den norra delen och två i den södra delen av kvarteret, undersöktes. Sammanlagt utredningsgrävdes 100 kvadratmeter. Inget av arkeologiskt intresse påträffades. Arkeologgruppen AB föreslår inga ytterligare arkeologiska åtgärder inom utredningsområdena.