Källtorp

Utredning inom Källtorps ägor

Karlenby, L. 2022. Utredning inom Källtorps ägor. L2022:180 och L2022:780, fastighet Råberga 5:8 och 5:10, Täby socken, Örebro kommun, Närke. Arkeologisk utredning. Arkeologgruppen AB rapport 2021:55.

På uppdrag av Länsstyrelsen i Örebro län har Arkeologgruppen AB utfört en utredning etapp 1 och 2 inom fastigheterna Råberga 5:8 och 5:10 i Täby socken. Örebro kommun planerar en utbyggnad av lagerbyggnadsområdet i anslutning till Örebro flygplats. Källtorps by omtalas första gången år 1481 i Ortnamnsregistret, men enligt dem är det osäkert om det rör sig om just detta Källtorp. Flera omnämnanden förekommer dock under 1600-talet med start i början av seklet. Marken inom ytan kan delas upp i tre kategorier. I norr och väster var ett planterat skogsområde. Delar av skogspartiet var sankt. Längs områdets östra sida var hagmark och planteringar med energiskog. Här bestod marken främst av glacial lera, i de lägre partierna fanns också postglaciala avlagringar. I söder gränsade området mot den kvarvarande gården i Källtorp. Området sträckte sig västerut i ett gräsbevuxet område som tidigare varit platsen för en av Källtorps två gårdar. I området framkom enbart en yta med lämningar efter tidigare bebyggelse som inte kunde kopplas till byggnader som är utmärkta på de äldre kartorna. Det rörde sig om ett par kolhaltiga lager samt fundamentet till en ugn eller smidesässja. Området har legat som hagmark och var inramat av en stenmur som finns utsatt på kartorna från den häradsekonomiska kartan från åren 1864–1867 och framåt. Lämningen har registrerats som fornlämning: L2022:180, lägenhetsbebyggelse.