Utrivning av dammvallar vid Nerhammar och Opphammar vid Skagersholm, Finnerödja

Rönngren, J. 2023. Utrivning av dammvallar vid Nerhammar och Opphammar vid Skagersholm, Finnerödja. L1981:3080, L1981:2361, Finnerödja socken, Laxå kommun, Örebro län, Västergötland. Arkeologisk kontroll – schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2022:48.

I samband med att biotopsvårdsåtgärder skulle utföras vid Skagersholms herrgård, Nerhammarens och Opphammarens hammarområde gav Länsstyrelsen i Örebro län i uppdrag åt Arkeologgruppen att utföra en arkeologisk kontroll/schaktningsövervakning. Biotopvårdsåtgärderna innebar att öppna upp två dammar vid Nerhammaren och Opphammaren som inte längre var i bruk. Vid arbetet deltog en arkeolog i syfte att dokumentera lämningar. I samband med fältarbetet dokumenterades dammvallarna innan utrivning. Vid dammarna påträffades vid Nerhammaren och Opphammaren äldre träkistor som utgjorde del i dammkonstruktionerna. Fem prover från träkistorna dendrodaterades till år 1797 e.Kr. Vid Nerhammaren framrensades hjulgraven på utrasad sten varvid en sentida turbin och turbintrumma påträffades. Vid Skagersholms herrgård hade en terrasserad stenmur vid vattendraget framrensats vilken dokumenterades med fotografering.