Hållsjöhyttan

Vattenvårdsåtgärder inom Hållsjöhyttans hyttområde

Rönngren, J. 2021. Vattenvårdsåtgärder inom Hållsjöhyttans hyttområde. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L1981:6894, L1980:9954, Hållsjö hyttebacke, Karlskoga socken och kommun, Värmland. Arkeologgruppen AB rapport 2021:43.

I samband med att vattenvårdsåtgärder utfördes inom del av Trösälven som var belägen inom Hållsjöhyttans lämningsområde gav Länsstyrelsen i Örebro län i uppdrag åt Arkeologgruppen AB att utföra en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. I uppdraget ingick att inventera och kontrollera de körsträckor som skulle brukas då grävmaskin och dumper kördes i området. Kulturhistoriskt känsliga områden, främst i området kring masugnsruinen, identifierades och riskminimerande åtgärder utfördes. Dessa åtgärder utgjordes av utmärkning med snitselband och utplacering av mattor inför körning med maskin. Efter utförda vattenvårdsåtgärder efterdokumenterades undersökningsområdet för att kontrollera att riskminimerande åtgärder efterlevts. Vid efterdokumentation konstaterades att åtgärderna efterlevts och vattenvårdsåtgärder utförts enligt entreprenören Haddåns Vatten- och fiskevårds ansökan.