Vid Almby kyrka

Bergold, H. & Ebba Knabe, E. 2020. Vid Almby kyrka. Arkeologisk förundersökning. L1980:5980, Marksjön 5, Örebro kommun, Närke. Arkeologgruppen AB rapport 2020:71.

Länsstyrelsen i Örebro län gav i uppdrag åt Arkeologgruppen AB att genomföra en arkeologisk förundersökning. Undersökningen omfattade en yta om cirka 5000 kvadratmeter inom fastigheten Marksjön 5 i Örebro kommun. Den tänkta nya bebyggelsen ligger i direkt anslutning till den kyrkliga miljön runt byarna Almby och Tybble, som båda har medeltida ursprung. Byggnationen berör fornlämning L1980:5970 som utgörs av bytomten för Tybble by. Totalt 19 schakt grävdes och där konstaterades i huvudsak odlingsjord och fyra anläggningar av förhistorisk karaktär: tre gropar och en härd. Området har fram till tidigt 1900-tal dominerats av odlingsmark, och i söder har odling skett fram till åtminstone 1950-talet. Utöver detta konstaterades inget ytterligare av arkeologiskt intresse.