Förundersökning Långgälla

Vikingatid i Långgälla – boplatslämningar i utkanten

Karlenby, L. 2022. Vikingatid i Långgälla – boplatslämningar i utkanten. L1979:722, Långgälla 1:27, Kumla socken, Kumla kommun, Närke. Arkeologisk förundersökning. Arkeologgruppen AB rapport 2021:54.

Kumla kommun planerar att bebygga ett område i anslutning till Åbytorp. Vid en utredning år 2017 påträffades inom nu aktuellt förundersökningsområde en kokgrop, ett störhål och tre gropar. Kokgropen daterades vid utrednings- tillfället till vikingatid. Vid förundersökningen, som genomfördes i november 2021, påträffades ytterligare anläggningar: två härdar, ett stolphål och ett antal större gropar samt ett lager som sträckte sig över två av schakten. Groparna och lagret var troligen spår efter borttagna stenblock och odlingsaktiviteter under det senaste århundradet, eftersom de innehöll sentida fynd så som porslin. Inga mer omfattande boplatslämningar påträffades och i huvudsak är lämningarna av senare datum.