Visbohammar 1:5

Ramström, A. 2023. Visbohammar 1:5. Visbohammar 1:5 m.fl., Södertälje kommun, Södermanland, Stockholms län. Arkeologisk utredning etapp 1. Arkeologgruppen AB rapport 2023:30.

I februari 2023 genomförde Arkeologgruppen AB en arkeologisk utredning etapp 1 inom fastigheten Visbohammar 1:5 i Södertälje kommun. Utredningen utfördes inför Gnesta kommuns planer att anlägga nya vattenledningar och eventuellt nya infiltrationsdammar vid Frösjön. Utredningens totala yta uppgår till cirka 68 hektar varav 30 hektar berör Frösjön där sjöledning är planerad att läggas. Föreliggande utredningsrapport berör endast de resterande landbaserade 38 hektaren. Syftet med den arkeologiska utredningen etapp 1 var att klargöra om fornlämningar skulle komma att beröras av arbetsföretaget samt att identifiera objekt och lämningar som kan vara möjliga fornlämningar och så långt som möjligt beskriva dessa. I uppdraget ingick även att identifiera övriga kulturhistoriska lämningar inom området samt att så långt som möjligt beskriva dessa. Inom utredningsområdet har åtta objekt dokumenterats. Av dessa är tre kända sedan tidigare och registrerade som fornlämningar. Det rör sig om objekt 6, ett gravfält (L2015:9255), objekt 7, ett gravfält (L2015:8700) och objekt 8, en ensamliggande stensättning (L2015:8128). Ett objekt, objekt 2 (L2023:4716), utgörs av en lägenhetsbebyggelse, torpet Gatumöte, vilken är fornlämning. Utöver detta uppmärksammandes tre boplatslägen, objekt 1, 3 och 5 samt en färdväg, objekt 4 (L2023:4734), där vägens antikvariska status är övrig kulturhistorisk lämning.