Biotopvårdsåtgärder och byte av vägtrumma inom Rönningshyttans hyttområde

Rönngren, J. 2022. Biotopvårdsåtgärder och byte av vägtrumma inom Rönningshyttans hyttområde. L1981:800, Ölsdalen 1:2, Degerfors socken och kommun, Örebro län, Värmland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2022:42

I samband med att biotopvårdsåtgärder utfördes vid Holmsjöbäckens utlopp i sjön Ölen kom delar av Rönningshyttans hyttområde (L1981:800) och ett eventuellt kvarnläge (L2021:156) att beröras. Åtgärder som utfördes var att minska det höga fallet som fanns nedströms en vägtrumma och att deponera naturgrus i vattendraget inom hyttområdet. Naturgruset skulle bland annat deponeras nedströms en betongdamm inom hyttområdet och därmed minska fallhöjden på dammen. Syftet med åtgärderna var att underlätta för fisk att vandra uppför Holmsjöbäcken.

Länsstyrelsen i Örebro län gav Arkeologgruppen i uppdrag att utföra en arkeologisk schaktningsövervakning i samband med åtgärderna. Vid schaktningsövervakningen grävdes ett schakt i samband med bytet av vägtrumman. Inga arkeologiska lämningar påträffades i schaktet som innehöll utfyllda massor av morän och sprängsten. Områden där naturgrus deponerades mättes in i syfte att dokumentera åtgärdernas geografiska läge inom hyttområdet.