Boplats- och härdområde i Stockbyn

Strengbom, E. 2021. Boplats- och härdområde i Stockbyn. Stockbyn 1:1, Kungsåra socken, Västerås, Västmanland. Arkeologisk utredning etapp 2. Arkeologgruppen AB rapport 2021:35.

I samband med planer för ett bostadsbygge inom del av fastigheten Stockbyn 1:1 har Arkeologgruppen AB utfört en utredning etapp 2 inom ett cirka 2000 kvadratmeter stor yta. Utredningen utfördes den 8 april 2021 och en sammanlagd yta av 186 kvm fördelat på 14 schakt undersöktes. I schakten påträffades grophärdar och härdbottnar, ett stolphål, flera gropar och två skärvstenslager. Två anläggningar en grophärd och en härdbotten har 14C daterats till perioderna romersk järnålder och folkvandringstid/vendeltid. En vägbank som löper genom utredningsområdet har också registrerats i samband med rapportarbetet.I uppdraget ingick att besiktiga de närliggande lämningarna L2004:5416, L2004:4740 och L2004:5399. och om möjligt fastställa antikvarisk status på L2004:5416, registrerad i KMR som fornlämningsliknande bildning.