Nittälven

Broar och ängar vid Nittälven – mellan Uvbergsbron och Tallåsbäcken

Rönngren, J. 2021. Broar och ängar vid Nittälven – mellan Uvbergsbron och Tallåsbäcken. Inventering. L2021:7997, L2021:7999, L2021:8001, Ljusnarsbergs socken och kommun, Västmanland. Arkeologgruppen AB rapport 2021:42.

Bakgrunden till ärendet var att naturreservatförvaltare och handläggare på Länsstyrelsen Örebro, enheten Vatten och Naturmiljö, vid fältinventering inför planerade vattenvårdsåtgärder, hade observerat förmodade lämningar efter broar. De hade observerats på två platser och vid jämförelse med häradskartan från åren 1864-67 kunde konstateras att vägar som korsade vattendraget funnits i nära anslutning vid observationsplatserna, vilket ytterligare stärkte antagandet att man påträffat brolämningar. Efter överläggning mellan enheterna ’Vatten och Naturmiljö’ och ’Plan och Kultur’ på Länsstyrelsen i Örebro län fick Arkeologgruppen AB i uppdrag att undersöka de eventuella brolämningarna i form av en inventering. Syftet var att fastställa om synliga lämningar fanns kvar samt att fastställa ålder och funktion. Vid inledande kartstudier av Arkeologgruppen AB observerades att ytterligare två broar funnits i närområdet, vilka också besöktes i samband med fältinventeringen. Sammanlagt inventerades därmed fyra platser efter broar. Förutom broarna önskade även Länsstyrelsens handläggare inom enheten ’Vatten och naturmiljö’ en historisk genomgång av historiskt kartmaterial över de vattenanknutna våtmarksängar, som omgav broarna, i syfte att fastställa dess ålder. De marker som under historisk tid utgjorde våtmarksängar är idag våtmarker och de kan eventuellt komma att beröras av vattenvårdsåtgärder i framtiden.